Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Ajuts a la Innovació per a empreses


Ajut Termini Resum Bases reguladores Sol·licitud

Préstecs participatius IFEM–Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Programa de Cupons a la Innovació 2015

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l'explotació d'una patent o llicència de patent adquirida d'una font externa 

Promoure la compra-venda de patents o llicències de patents,  mitjançant ajuts destinats a subvencionar aquells projectes d’R+D que tinguin com inici o incorporació en qualsevol etapa de l'execució del projecte, de una patent o llicència adquirida a tercers.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Ajuts per a la implementació d’incubadores i acceleradores corporatives

Fomentar la implantació d’incubadores i acceleradores corporatives per tal que aprofitin el potencial que representen les empreses emergents per a innovar, fer créixer o diversificar els seus negocis.

Tancat

Fitxa Bases reguladores

Nuclis internacionals. Eranet Transport
Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa ERA-net TRANSPORT

TancatFitxa Bases reguladores

Nuclis Internacionals. Programes Bilaterals, Catalunya - Alemanya/Xile

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa “Bilateral Catalunya – Xile /Alemanya”.Tancat


Fitxa Bases reguladores

Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions.
Acreditar les comunitats RIS3CAT i atorgar ajuts del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d’actuacions; i obrir la convocatòria per a l’any 2015.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Préstec i+i

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Nuclis Locals
Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col•laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Nuclis Internacionals. Programes Bilaterals, Catalunya-Israel

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes de R+D amb component internacional i en el marc del programa bilateral Catalunya-Israel.

Tancat

Fitxa Bases reguladores

Nuclis Internacional. Programes Europeus ERA-net MANUNET II

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa ERA-net MANUNET II

Tancat

Fitxa Bases reguladores

TECNIOspring quarta convocatòria

Ajut a la mobilitat de personal investigador vinculat a la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Tancat


Fitxa Bases reguladores