Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament 
Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de co-inversió

DESCRIPCIÓTERMINI
Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de co-inversióConv: 21/06 a

27/12/19 o exhauriment pressupost


 SOL·LICITUD: PASSOS A SEGUIRDOCUMENTACIÓ

1. Consultar la normativa dels ajuts

DOGC

2. Consultar la fitxa resum del programa

Fitxa

3. Veure el manual d'instruccions per instal·lar, configurar i utilitzar l'aplicació de sol·licitud

Instruccions

4. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de sol·licitud

Imprès

5. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponen dins a l'aplicació de sol·licitud (en format pdf i amb un màxim de 15MB)

Memòria tècnica

6. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de sol·licitud

7. Consultar la documentació legal que, si s'escau, s'ha de presentar

Documentació legal
8. Presentar l'imprès i documentació per registrar a ACCIÓ, a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris) dins dels terminis establerts

 INFORMACIÓ ADDICIONALDOCUMENTACIÓ

Reglament (UE) núm 1407/2013 de la comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts mínimis

DOGC Bases

Definició de PIME segons l'annex 1 del Reglament (CE) núm 651/2014 (DOUE L187 de 26.06.2014)

Def.pime

 Aquesta ajuda s'acull al Reglament mínimis (Reglament UE núm 1407/2013): queden excloses les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea

Annex I UE