Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats de finançament alternatiu

Requisits

S’estableixen quatre categories d’entitats de finançament alternatiu amb uns criteris d’acreditació iguals per a totes les categories:

 • Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada en línia.
 • Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament a empreses a través d’un punt de trobada en línia.
 • Descompte de factures (Invoice trading): inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses a través d’un punt de trobada en línia.
 • Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió.

Requisits

 • Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa.
 • Haver realitzat un mínim de dues operacions finançades tancades entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’entitats de Finançament Alternatiu.
 • L’import total de les operacions finançades ha de ser, com a mínim, de 100.000 euros tancats entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’entitats de Finançament Alternatiu.
 • Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’entitats de Finançament Alternatiu.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.

Documentació

La vostra sol·licitud serà vàlida quan rebem la documentació justificativa a l’adreça de correu acreditacio.accio@gencat.cat.

Les sol·licituds enviades fora de termini no es tindran en compte.

La documentació a enviar, mitjançant correu electrònic és la següent:


Documentació general:
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant en cas que aquesta no estigui inscrita al Registre Mercantil.
 • Estatuts de l’entitat o equivalent.
 • Omplir el model Excel de Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió, disponibles en aquesta mateixa pàgina.
 • Declaració responsable signada pel representant legal, garantint la veracitat de les dades detallades a l’Excel Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió.
 • Detall de les operacions tancades i el seu import. Caldrà omplir les dades del 2014, 2015 i 2016, seguint el model d’indicadors dels annexos disponibles en aquesta mateixa pàgina.

Si la documentació ja ha estat presentada anteriorment a la Generalitat de Catalunya o a alguna de les seves empreses participades, no cal tornar a presentar-la sempre que el sol·licitant presenti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s’hi faci constar que continuen vigents.