Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats TECNIO

Sol·licitud de l'acreditació

Si estàs interessat a ser una entitat TECNIO acreditada:

1. Dades de l'entitat

*Camps obligatoris


2. Persones clau

*Camps obligatoris

Representant legal:

Director:

Persona que emplena la sol·licitud:

3. Categories de les entitats

*Camps obligatorisDesenvolupadors de tecnologia públics.
Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre avançats.
Altres desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre.
Desenvolupadors de tecnologia privats.
Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia.


4. Condicions generals valorables

*Camps obligatoris

Oferta tecnològica: Oferiu a les empreses accés a tecnologies diferencials i visió sectorial, per resoldre les seves necessitats tecnològiques.

Connexió amb l'ecosistema: Oferiu coneixement i socis estratègics en el sistema català d’innovació, ràpid accés a informació tecnològica i accés a informació de finançament. Col·laboreu amb altres entitats del sistema d’R+D+i, preferiblement acreditats TECNIO.

Orientació al client: Garantiu la confidencialitat de les empreses clients, i sou excel·lents en els processos de servei al client, així com treballeu amb un llenguatge i temps de resposta empresarial. Demostreu un compromís continuat amb els programes d’ACCIÓ.(Seleccioneu tots els requisits que compleixi la vostra entitat.)

Tipologia: Sou un grup de recerca universitari de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA o dels centres del CSIC ubicat a Catalunya i acreditat amb el segell SGR (almenys en un 80% del grup).

Experiència: La mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses és com a mínim del 25% sobre els ingressos totals, o bé com a mínim de 120.000€.

Processos de servei: Disposeu d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup.

Independència financera i organitzativa: Esteu al corrent de les obligacions fiscals i SS i no teniu deutes amb la Generalitat.

No us trobeu en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Condicions valorables:
Experiència: Una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses és amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Capacitat de gestió: Disposeu de la figura de promotor tecnològic del grup que dugui a terme les activitats de: promoció i acció comercial del centre entre les empreses i gestió interna.

Experiència: Disposeu d’un pla de màrqueting actualitzat.

Documentació a adjuntar:

Requisits d’elegibilitat:
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat o empresa, sol·licitant en cas que aquesta no estigui inscrita al Registre mercantil.
 • Document acreditatiu de ser una entitat pública sense afany de lucre (estatuts i composició de l’òrgan de govern).
 • Memòria segons el model annex disponible per a cada tipologia d’entitat al web http://accio.gencat.cat.
 • Document acreditatiu del segell SGR i document d’altes i baixes de membres, si s’escau.
 • Document acreditatiu com a centre de recerca CERCA, si s’escau.
 • Certificat de qualitat dels serveis que presta a l’empresa, o documentació equivalent.

Condicions valorables:
 • Si es disposa de la figura de promotor tecnològic del grup, adjuntar nom i CV del promotor tecnològic del grup incloent una relació de les activitats realitzades durant l’any anterior.
 • Si es disposa de pla de màrqueting actualitzat, adjuntar-ne una còpia.


(Seleccioneu tots els requisits que compleixi la vostra entitat.)

Tipologia: Sou una entitat sense afany de lucre, amb establiment operatiu a Catalunya amb majoria d’empreses en el vostre patronat.

Experiència: La mitjana d’ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia és com a mínim del 30% dels ingressos totals.

Experiència: Els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses és superior al 35% sobre els ingressos totals.

Processos de servei: Disposeu d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presteu a les empreses actualitzat.

Experiència: Teniu uns ingressos mínims anuals de 35.000.000 € o bé teniu un creixement anual dels ingressos del 20% a comptar des de l’any anterior al d’acreditació.

Independència financera i organitzativa: Esteu al corrent de les obligacions fiscals i SS i no teniu deutes amb la Generalitat

No us trobeu en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Condicions valorables:
Experiència: Una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses és amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Capacitat de gestió: Disposeu d’una estructura comercial clarament identificada en el vostre organigrama i dedicada especialment a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Capacitat de gestió: Disposeu d’un pla d’internacionalització i d’un departament clarament diferenciat d’innovació internacional i projectes europeus.

Documentació a adjuntar:

Requisits d’elegibilitat:
Condicions valorables:
 • Organigrama on s’especifiqui l’estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya i el/s departament/s diferenciat/s d’innovació internacional i projectes euro-peus.
 • Pla d’internacionalització.


(Seleccioneu tots els requisits que compleixi la vostra entitat.)

Tipologia: Sou una entitat sense afany de lucre, amb establiment operatiu a Catalunya.

Experiència: Els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses, és superior al 35% sobre els ingressos totals.

Processos de servei: Disposeu d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presteu a les empreses.

Experiència: Teniu uns ingressos mínims anuals de 500.000€.

Independència financera i organitzativa: Esteu al corrent de les obligacions fiscals i SS i no teniu deutes amb la Generalitat.

No us trobeu en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Condicions valorables:
Experiència: Una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses és amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Capacitat de gestió: Disposeu d’una estructura comercial clarament identificada en el vostre organigrama i dedicada especialment a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Documentació a adjuntar:

Requisits d’elegibilitat:
Condicions valorables:
 • Organigrama on s’especifiqui l’estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya.


(Seleccioneu tots els requisits que compleixi la vostra entitat.)

Tipologia: Sou una enginyeria i/o una empresa privada de base tecnològica amb establiment operatiu a Catalunya amb independència de la vostra forma jurídica.

Drets de propietat industrial propis: Sou titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor, en el cas de programari) en els darrers tres anys.

Experiència: La mitjana dels ingressos dels darrers 3 anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses és com a mínim de 120.000€.

Independència financera i organitzativa: Esteu al corrent de les obligacions fiscals i SS i no teniu deutes amb la Generalitat.

No us trobeu en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Condicions valorables:
Experiència: Una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses és amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Documentació a adjuntar:

Requisits d’elegibilitat:
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat o empresa, sol·licitant en cas que aquesta no estigui inscrita al Registre mercantil.
 • Estatuts de l’entitat o documentació equivalent.
 • Memòria segons el model annex disponible per a cada tipologia d’entitat al web http://accio.gencat.cat.
 • Comptes de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si escau).
 • Registre o document acreditatiu de la propietat intel·lectual/industrial de l’empresa en vigor, o si s’escau, en fase de sol·licitud.


(Seleccioneu tots els requisits que compleixi la vostra entitat.)

Tipologia: Sou una estructura pròpia de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca CERCA i del CSIC, que teniu per funció la comercialització de tecnologia via llicencia de patents, models d’utilitat i/o drets d’autor pel cas de programari a empreses i/o creació d’empreses de base tecnològica.

Independència financera i organitzativa: Esteu al corrent de les obligacions fiscals i SS i no teniu deutes amb la Generalitat.

No us trobeu en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Condicions valorables:
Capacitat de gestió: Disposeu com a mínim d’una persona dedicada a temps complert a desenvolupar tasques de comercialització de tecnologia a les empreses en una unitat dedicada a aquesta funció.

Experiència: Gaudiu d’una experiència mínima de 3 anys en processos de comercialització de tecnologia i en aquest període de temps heu tingut èxit en la creació d’empreses de base tecnològica i/o de llicència de drets de propietat industrial i intel·lectual de tecnologia en un mínim de sis projectes o la mitjana anual de sol·licituds de patents internacionals és d’un mínim de deu en els darrers tres anys.

Documentació a adjuntar:

Requisits d’elegibilitat:
Condicions valorables:
 • Nom i CV del responsable i de tots els membre de l’equip que desenvolupin les tasques de comercialització de tecnologia a les empreses i relació de les activitats realitzades durant el darrer any.


La present sol·licitud d’acreditació s’entendrà com a presentada el dia i hora en què s’enviï l’e-mail amb la documentació adjunta requerida, sempre que amb anterioritat s’hagi emplenat el present formulari correctament.


(Recordeu que només s'emmagatzemaran a la base de dades els camps que siguin visibles en el moment de prémer el botó 'Enviar')

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, l'informem que les seves dades es recullen i estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, amb les finalitats de gestionar la seva acreditació i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la internacionalització i la competitivitat empresarial.

Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí ACCIÓ Informa, que el mantindrà informat sobre notícies, serveis, ajuts i convocatòries d’ACCIÓ, i del Butlletí Agenda ACCIÓ, on difonen les activitats per a empreses i professionals impulsades per ACCIÓ. Podrà donar-se de baixa de qualsevol d’aquests butlletins fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.

Vostè autoritza expressament la cessió de les dades incloses en l'esmentat fitxer a d’altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades i també dóna el seu consentiment perquè ACCIÓ pugui cedir aquestes dades a un tercer per tal de gestionar les enquestes de satisfacció i d'altres de naturalesa anàloga.

Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic dades.accio[arrova]gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o presentant un escrit al Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona.

El sol·licitant haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa al procés d’acreditació que li pugui requerir ACCIÓ atès que ACCIÓ podrà realitzar un control per mostreig del compliment dels requisits mínims exigits.