Seccions

Imatge MenúACCIÓ Publicacions

Les publicacions d’ACCIÓ tenen l’objectiu de dotar l’empresari de coneixements estratègics i prospectius per poder fer la seva empresa més competitiva, conèixer el context internacional i tenir a l’abast diverses metodologies i eines per implementar-les. Se segueix un principi de màxima difusió a través de la publicació oberta i digital de tots els continguts, l’aplicació de la llicència Creative Commons i l’afavoriment d’un entorn de consulta i feedback per compartir el coneixement.

Disposem de diverses col·leccions distribuïdes en dues grans seccions: els informes i els estudis de referència per reflexionar, i les guies, les eines i els catàlegs, per provocar l’acció directa i la millora competitiva de l’empresa catalana.


Guies d'innovació i internacionalització

Aquesta col·lecció impulsa la competitivitat i acompanya la transformació de les empreses catalanes a través de materials de sensibilització o de reflexió estratègica, així com eines d’autodiagnosi, manuals d’implantació i guies aplicades.

Eines d'innovació i internacionalització

Les Eines són un material de tipus pràctic, d’extensió reduïda i comprensió senzilla, que ajuden a divulgar i posar en pràctica metodologies concretes que permetin a l’empresa a guanyar competitivitat i avançar pels camins de la innovació i la internacionalització.

Catàlegs d'innovació i internacionalització

Els catàlegs agrupen les fitxes descriptives d’empreses, l’oferta tecnològica, els projectes d’emprenedors, etc., que es presenten en l’àmbit d’una fira o un acte concret.

Informe Anual de Prospectiva

Publicació de màxima rellevància d’ACCIÓ. Analitza els factors més rellevants que configuren l’evolució probable dels mercats internacionals, la seva incidència en el comerç mundial i en el nostre entorn econòmic i empresarial.

Estudis de Competitivitat

Publicacions de referència d’ACCIÓ, que analitzen la situació de la innovació o la internacionalització des de diferents punts de vista i que busquen aportar un coneixement de l’estat de la qüestió d’alt valor estratègic per a l’empresa i la política pública empresarial catalanes.

Estudis de Prospectiva

Aquesta col·lecció aporta un coneixement prospectiu estratègic de les tendències de futur sectorials en diferents països i regions internacionals, que ha de permetre a l’empresa catalana anticipar-se i competir més eficaçment a l’entorn global.

Papers Digitals

Materials breus, especialitzats i optimitzats per al suport digital, que aporten coneixement empresarial estratègic en competitivitat, innovació i internacionalització.

Altres publicacions

Altres publicacions d’ACCIÓ que s’adrecen a temàtiques o necessitats concretes, sempre dins els àmbits d’especialització estratègics de l’organització, com són la competitivitat, la internacionalització i la innovació


Novetats editorials
Publicacions ACCIÓ