Seccions

Imatge MenúACCIÓ 
Registre de documentació

Oficines centrals a Barcelona 

Delegacions a Catalunya (excepte Girona)

Girona

 

Registre a les oficines de Correus

Fora d'aquest horari, l'imprès de sol·licitud de subvenció es pot registrar a qualsevol oficina de Correus, seguint les instruccions que detallem a continuació:

Per tal de tenir constància del lliurament de la documentació, s'ha d'enviar per "correu administratiu", lliurant a Correus l'original de l'imprès de sol·licitud de subvenció, on us posaran un segell amb la data de lliurament. Una vegada registrat, haureu de seguir els passos que us indiquin per tal de trametre aquesta documentació a ACCIÓ.

És molt important tenir en compte que l'admissió per part de les oficines de Correus dels escrits dirigits a dependències administratives ha d'estar subjecte als requisits següents: es presentaran en sobre obert, el funcionari de Correus estamparà el segell de la data corresponent en la part superior esquerra de l'escrit principal, posteriorment el remitent tancarà el sobre i se li lliurarà el resguard d'imposició.

En cas que vulgueu tenir constància de la presentació de l'esmentat imprès a Correus, haureu de presentar, juntament amb la documentació original, una còpia del primer full de l'imprès perquè us hi posin el mateix segell.

Podeu consultar les diferents oficines de Correus i els horaris d'atenció al públic a http://www.correos.es/