Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Clúster Foodservice

Foodservice clúster

CFoodservice

L'associació del Clúster Foodservice de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment del Foodservice.

El CLUSTER Foodservice promou iniciatives orientades a impulsar el sector de Foodservice de Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres de la cadena de valor per tal d’impulsar el desenvolupament de projectes transformadors, com ara projectes d’innovació, de formació, d’internacionalització, de desenvolupament de nous productes, de millora del packaging o la realització d’estudis, entre d’altres.