Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Programa Catalunya Clústers


Objectius

 • Sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la Política de Clústers.

 • Contribuir a la racionalització del mapa de les associacions clústers existents a Catalunya.


Requisits per a la participació al Programa Catalunya Clústers

Els clústers que vulguin entrar al Programa Catalunya Clústers hauran de satisfer els requisits següents:

 • Estar alineats amb la política de Clústers de la Generalitat de Catalunya.

 • Representar iniciatives que donin cobertura a tot el territori català, com a mínim.

 • Gaudir de personalitat jurídica pròpia, no tenir afany de lucre i estar domiciliats a Catalunya.

 • Disposar d'un òrgan de govern integrat majoritàriament per empreses privades.

 • Tenir un nombre mínim de 20 empreses sòcies .

 • Abastar una mínima dimensió de mercat de 100 M€ de facturació agregada dels membres.

 • Disposar d'un pla estratègic de clúster a 3 anys, el contingut mínim del qual queda establert en la resolució.

 • Disposar d'un cluster manager professional amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil, sense conflicte d’interessos i a temps complert.

 • Disposar de la certificació Bronze Label (o superior) que atorga l'European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

 • Tenir representants de la cadena de valor entre els seus associats.


Serveis que ofereix el Programa Catalunya Clústers

Els clústers que s'integrin al Programa Catalunya Clústers podran gaudir dels serveis següents:

 • Utilització de la marca associada al programa.

 • Orientació estratègica.

 • Capacitació de clusters managers.

 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d'innovació.

 • Activitats de networking.

 • Altres serveis que el Departament d'Empresa i Ocupació impulsi en l'àmbit de la dinamització de clústers


Terminis per accedir al programa

Actualment la convocatòria es troba tancada.