Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia 
Ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

La Política de cohesió de la Unió Europea

La política de cohesió és la principal política d’inversió de la Unió Europea. L’Estratègia Europa 2020 és el marc general d’actuació cap on s’enfoca la política de cohesió europea.

El seu objectiu és donar suport a la creació d’ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

L’estratègia fixa tres models de creixement i 11 eixos prioritaris, amb la finalitat que la Unió Europea i els seus Estats membres impulsin la creació d’ocupació, la productivitat i la cohesió social:


Models de creixement

Objectius temàtics i distribució del recursos assignats a Catalunya
OTDescripció OT
1Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
2Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
3Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES)
4Canvi cap a una economia baixa en carboni
5Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos
6Protecció ambiental i eficiència dels recursos
7Transport sostenible i eliminació d’estrangulaments en infraestructures clau de la xarxa
8Ocupació i suport a la mobilitat laboral
9Inclusió social i lluita contra la pobresa
10Educació, competències i formació continua
11Creació de capacitat institucional i eficiència en l'administració pública

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha elaborat en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020. Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització.

 Programa Operatiu FEDER


Distribució dels recursos per eixos prioritaris cofinançats amb FEDER, d’acord amb el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020. Aprovat per la CE.

Milers €

Eixos prioritarisDespesa totalAportació FEDER%
Eix 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació653.409326.70540%
Eix 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i el seu accés120.36560.1827%
Eix 3: Millorar la competitivitat de les pimes303.856151.92819%
Eix 4: Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni a tots els sectors257.925128.96216%
Eix 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos263.943131.97116%
Assistència tècnica17.3698.6841%
TOTAL1.616.867808.434100%

Quins ajuts d’ACCIÓ estan cofinançats amb FEDER?


Comunitats RIS3CAT

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers, i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per implementar-la.


Nuclis de recerca i desenvolupament

Projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals, individuals o col·laboratius i internacionals, destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, que es realitzin a Catalunya i que comportin l'obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents


Calendari previst de convocatòries i import dels ajuts en M€
Ajut201520162017201820192020
Comunitat RIS3CAT242424
Nuclis d'R+D555555

El cofinançament FEDER és com a màxim del 50% de la despesa elegible.

 Pots consultar les convocatòries vigents en aquest enllaç.


Fons Europeu de Desenvolupament Regional