Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Comunitats RIS3CAT

Autoavaluació financera

Per dur a terme l’autoavaluació financera, omple els camps següents amb l’import de les partides, segons el Pla General de Comptabilitat, dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat.

El resultat d’aquesta autoavaluació no és vinculant. D’acord amb allò que estableixen les bases reguladores de cada convocatòria d’ajuts, ACCIÓ farà l’avaluació financera en base als comptes anuals de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil.

Per a qualsevol consulta o aclariment contacta amb el Pau Sánchez (Tel. 93 553 89 21).

Dades de l'empresa

*Camps obligatoris

Persona de contacte

*Camps obligatoris

Actiu

*Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10.000,75)

Patrimoni net i passiu

*Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10.000,75)

Compte de pèrdues i guanys

*Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10.000,75)

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l'informem que les seves dades es recullen i estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l'Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, amb les finalitats de gestionar la seva inscripció a l'acte i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.

Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí ACCIÓ Informa, que el mantindrà informat sobre notícies, serveis, ajuts i convocatòries d’ACCIÓ, i del Butlletí Agenda ACCIÓ, on difonen les activitats per a empreses i professionals impulsades per ACCIÓ. A més, si l’activitat a la que s’està inscrivint està clarament vinculada a temàtiques d’innovació o R+D, vostè accepta ser també subscriptor del Butlletí d’Innovació d’ACCIÓ, que informa mensualment sobre convocatòries i ajuts d’aquesta temàtica. Podrà donar-se de baixa de qualsevol d’aquests butlletins fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.

Vostè autoritza expressament la cessió de les dades incloses en l'esmentat fitxer a d’altres entitats co-organitzadores d’aquesta activitat, així com a d’altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades. Així mateix, vostè autoritza també la cessió de les seves dades personals als altres assistents, en cas que l’organització de l’esdeveniment ho consideri una forma convenient de fomentar el networking entre els participants.

També li notifiquem que ACCIÓ enregistra els actes que organitza i en produeix vídeos en qualsevol format i suport per a la seva difusió en entorns web, amb la finalitat d'estendre el coneixement generat al públic empresarial. L’acceptació comporta l'autorització perquè la vostra imatge i so pugui ser enregistrada, reproduïda i publicada en aquests espais.

Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic dades.accio[arrova]gencat.cat, amb la referència “protecció de dades”.