Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Compra Pública Innovadora

Compra Pública Innovadora


Què és?

La Compra Pública Innovadora és un contracte que l'entitat pública posa a concurs, per tal de satisfer una necessitat no coberta mitjançant una solució innovadora. El seu procediment té unes característiques que el fan especial.

Avantatges

Oportunitats per les empreses:

 • Fomenta la innovació empresarial, perquè incentiva la inversió en Innovació per una comanda tancada i redueix així el risc de mercat per a l'empresa.

 • Facilita el “primer client” per als productes en desenvolupament de les empreses que ajudaria la seva posterior comercialització.

 • Incentiu per a les empreses per invertir en productes més avançats que milloraran la seva competitivitat internacional.

 • Impulsa la internacionalització de la innovació utilitzant el mercat públic local com a client de llançament o referència.

Oportunitats per a les Administracions públiques:

 • Millorar en l'eficiència dels serveis i productes oferts per part de la Administració pública, mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors.

 • Aconseguir estalvi de costos. Si no és en el preu de compra sí en el cost total de vida del producte o servei.

 • La Compra Pública Innovadora és un instrument d’impuls a les polítiques d’Innovació empresarial.

 • Enfortir el teixit empresarial amb la creació de llocs de treball d’alta qualificació i preparar les empreses per a la Internacionalització.


La Compra Pública Innovadora es materialitza en tres modalitats d’actuació:

Modalitats de Compra Pública Innovadora

 1. Compra Pública Pre-comercial (PCP): contractació de serveis d'R+D en què el comprador públic no es reserva el resultat de l'R+D per al seu ús en exclusiva sinó que comparteix amb les empreses els riscos i beneficis de l'R+D necessària per desenvolupar solucions innovadores que superen les disponibles en el mercat.

 2. Compra Pública de Tecnologia Innovadora (PPI): compra pública d'un bé o servei que no existeix en el mercat en el moment de la compra però que pot desenvolupar-se en un període de temps raonable i que requereix el desenvolupament de tecnologia nova no existent en el mercat per poder complir els requisits demandats pel comprador.

 3. Compra Pública Regular Innovadora: processos de compra regulars de productes o serveis comercials (ja existents en el mercat) però que incorporen algun criteri d’innovació, directe o indirecte, com per exemple el grau d’innovació de l’empresa proveïdora.


Dins de la Compra Pública Innovadora (deixant de banda la Compra Pública Regular), els dos tipus segueixen diferents finalitats:

 • Compra Pública Pre-comercial (PCP): per dirigir el desenvolupament de solucions cap a les necessitats del sector públic concret, comparant/validant la solució alternativa sobre diversos venedors.

 • Compra Pública de Tecnologia Innovadora (PPI): Per actuar com a client de llançament/primer adoptant/primer comprador de solucions finals comercials innovadores nouvingudes al mercat.