Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCIDSAV

Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal

Universitat de Girona (UdG)

CIDSAV - Centre d'Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal

Presentació del centre

CIDSAV és un centre de recerca de la Universitat de Girona que té com a finalitat la recerca, els serveis, la transferència, la formació i la divulgació en temes de Sanitat Vegetal. El CIDSAV disposa de la certificació ISO 9001(2008), i té més de 20 anys d'experiència en la realització de projectes amb empreses.

El CIDSAV treballa en l'assessorament en la qualitat fitosanitària de material vegetal que comercialitza el sector viverista i de producció de llavors, la diagnosi i el control de malalties durant producció, emmagatzematge i comercialització de productes vegetals.

Oferta tecnològica

Projectes en l'àmbit de l'Epidemiologia: diagnosi, identificació i control dels agents causals, així com la determinació de l'eficàcia de fungicides, bactericides, promotors del creixement vegetal i fertilitzants in vitro, in vivo i al camp.

Desenvolupament de bioplaguicides i biofertilitzants: des de l'etapa d'aïllament, selecció, caracterització, determinació de l'eficàcia, desenvolupament de tècniques d'anàlisis i del mecanisme d'acció, producció i formulació.

Projectes més rellevants

Al CIDSAV s'han desenvolupat bioplaguicides microbians que estan preparats per assumir les fases de registre de productes fitosanitaris. En les diferents etapes del projecte, s'ha realitzat la selecció del microorganisme basat en la seva eficàcia, seguint pel desenvolupament fins a la formulació i acabant amb la realització d'estudis toxicològics i d'impacte ambiental.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Empreses de productes fitosanitaris, sectors de producció, institucions, organismes públics i centres d'investigació.

Equipament rellevant

El CIDSAV disposa de laboratoris i hivernacle amb els equipaments per realitzar assajos in vtro, ex vivo i in vivo.


Veure fitxa
CIDSAV - Girona
 • Adreça
 • Pic de Peguera 15, La creueta

  17003 - GIRONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 972 419 727

  +34 972 418 877

  emilio.montesinos[arrova]udg.edu

 • Persona de contacte
 • Emili Montesinos Seguí

 • Pàgina web
 • http://www.udg.edu/cidsav
 • Director/a
 • Emili Montesinos Seguí
 • Superfície
 • 300 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 5
 • Personal
 • Personal16

  Doctors7

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Desenvolupament de bioplaguicides i biofertilitzants
 • Diagnosis de malalties.
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Disseny de pèptids antimicrobians amb aplicació a diferents àmbits.
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Determinació de l'eficàcia i viabilitat de productes fitosanitaris.