Seccions

TECNIO - Transparent - ACC1ÓTECNIO
Be tech. Be competitive


Menú

GIRO

Gestió Integral de Residus Orgànics Centre Tecnològic

UPC- IRTA

GIRO - Gestió Integral de Residus Orgànics - Centre Tecnològic

Serveis

Projectes R+D+I

Nacionals

 • Projectes MICIIN, PSE Probiogas, CENIT, CDTI, VALTEC

Internacionals

 • UE (7PM), LIFE+, Interreg-SUDOE, AECID, ERA-IB

Gestió de projectes

 • Cerca de convocatòries públiques competitives
 • Definició i redacció del projecte
 • Presentació, seguiment i justificació de sol·licituds

Serveis tècnics

BIOGAS

 • Optimització del procés de digestió anaeròbia.
 • Estudi de viabilitat tècnica.
 • Avaluació de projectes de plantes en fase de disseny.
 • Assessorament durant el posada en funcionament d'instal·lacions.
 • Seguiment i diagnòstic de plantes.
 • Disseny de mescles de residus per codigestió.
 • Selecció de pretractaments.
 • Estratègies de recuperació de digestors (sobrecàrregues, toxicitat,etc).
 • Estudis en funció del residu (ramaders, agrícola, carnis, urbans, biodièsel, fangs, indústria alimentària).
 • Planta virtual.
 • Assaigs específics: Determinació del potencial de metanització, toxicitat anaeròbia i determinació de la composició del biogàs (CO2, N2, H2, CH4, etc.).

TRACTAMENT GASOS CONTAMINATS

 • Assessorament sobre tecnologies per a la gestió de les olors i de compostos orgànics volàtils (COV's).
 • Consultoria tècnica de sistemes tractament de gasos per reduïr COV's i males olors.
 • Assessorament sobre disseny i operació de biofiltres.
 • Prototipatge a escala de laboratori.
 • Seguiment i diagnòstic d'instal·lacions de tractament de gasos a escala industrial.
 • Assaigs específics: Caracterització de materials de rebliment utilitzats en biofiltres, Determinació del règim fluidodinàmic, Capacitat d'ad/absorció de compostos volàtils específics i Assajos de biodegradació/toxicitat de compostos volàtils.

BIOREMEDIACIÓ DE SÒLS I AQÜIFERS CONTAMINATS

 • Assessoria en tecnologies biològiques de descontaminació.
 • Assessorament i monitorització d'assaigs a escala pilot i en la implantació de les condicions optimitzades a l'escala real.
 • Noves tecnologies de millora i acceleració de degradació de contaminants (hidrocarburs i compostos organoclorats).
 • Estudi de noves tecnologies per a la millora de la biodisponibilitat dels contaminants.
 • Assaigs específics: Simulació fisico-química de la biodegradabilitat màxima assolible, Avaluació d’additius i Estudis a la carta de biodegradabilitat i biotractabilitat de contaminants i modelització de concentracions finals.

REDUCCIÓ DE NUTRIENTS EN AIGÜES RESIDUALS

 • Assessorament en sistemes agroindustrials.
 • Caracterització d'efluents residuals i diagnosis sobre potencials tractaments.
 • Assajos al laboratori i operació de plantes pilot.
 • Seguiment, avaluació i optimització de sistemes industrials de tractament.
 • Desenvolupament de nous sistemes de tractaments “emergents” per a la reducció de nutrients: Sistemes combinats de nitrificació parcial i oxidació anaeròbia de l'amoni (anammox); Integració de processos (digestió anaeròbia, cel·les microbianes de combustible -MFC-) i Eliminació conjunta de sulfurs i nitrats.

SERVEIS CIENTÍFICO-TÈCNICS

 • Laboratori d'anàlisis química: Caracterització de residus i Anàlisis de mostres ambientals.
 • Laboratori d'ecologia microbiana molecular: Identificació de gens clau i oganismes clau per diferents bioprocessos

Sectors en els que s'ha treballat

Sector energia, sector medi ambient, sector agroalimentari

Equipament rellevant

Analitzador Elemental, Cromatografia aniònica, catiònica,  de gasos i HPLC, Equip de PCR quantitativa (qPCR), Equip d'electroforesi i DGGE, Respiròmetres automatitzats.
Muntatges i infraestructura per implementar configuracions de sistemes biològics: Reactors de mescla completa, seqüencials i continus, amb inòculs mesòfils i termòfils.

Relació dels projectes més rellevants

 • ABANTIA
 • SENER
 • Tracsuja i VAG
 • Bessel
 • Yaragua Technology
 • Sineria
 • GESFER Cetaqua
 • ACA
 • ARC
 • AEI
 • Innovac
 • IRTA

GIRO - Mollet del Vallès
 • Adreça
 • Rbla. Pompeu Fabra

  nº1 CP:08100

  Mollet del Vallès

  (Barcelona)

 • Telèfon / E-mail
 • +34 935 796 780

 • Persona de contacte
 • Anna Ramon Revilla

  Promotora

  anna.ramon[arrova]giroct.irta.cat

 • Pàgina web
 • http://www.giroct.net
 • Director/a
 • Xavier Flotats i Ripoll
 • Superfície
 • 3000 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 4
 • Personal
 • Plantilla:23

  Doctors:7

  Titulats univ.:14

  Altres:2

ÀMBITS SECTORIALS

Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Gestió residus orgànics
 • Bioenergia
 • Compostatge
 • Microbial Fuell Cells
 • Modelització i simulació
 • Bioremediació de sòls
 • Biofiltració de gasos
 • Ecologia microbiana
 • Caracterització física, química i biològica dels residus
 • Ús agrícola de subproductes orgànics