Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveTECNATOX

Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica

Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica - TECNATOX

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Presentació del centre

TecnATox és un centre de recerca especialitzat en l'àrea de Transferència Tecnològica en Toxicologia, Salut Ambiental i l'Alimentació.

L'activitat del centre és identificar, transmetre, potenciar i facilitar eines per a les necessitats mediambientals que les empreses i organitzacions aspiren a compartir amb els seus clients, societat i administracions públiques.

Oferta tecnològica

Les principals línies de recerca i desenvolupament són el control, seguiment i predicció dels efectes sobre la salut i el medi ambient de les diferents fonts contaminants, la programació i validació de models de difusió i transport de contaminants, l'estudi de l’exposició ambiental a contaminants químics i microbiològics i avaluació dels riscos per a la salut humana.

Altres serveis són: el desenvolupament de sistemes experts per a la gestió dels processos de presa de decisions, els estudis de sostenibilitat del processos, sostenibilitat regional i ecologia industrial i l'anàlisi del cicle de vida dels productes i processos.

Projectes més rellevants

RIBEFOOD: Eina computacional per una dieta sana i lliure de contaminants (disponible per a iOS i Android) - TDS-EXPOSURE: Desenvolupament d'un sistema homogeni a nivell europeu per a la realització d'Estudis de Dieta Total (TDS)- GRECAT: Estudi per a la determinació de les concentracions de metalls pesants, dioxines i dibenzofurans en els medis físic i biòtic de l'àrea sota influència de la Planta d'Incineració de Residus especials del Camp de Tarragona.

Equipament rellevant

Captadors d'aire.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Impacte ambiental. Avaluació de riscos en processos de tractament de residus urbans i industrials. Contaminació ambiental.

Indústria alimentària

Toxicologia alimentària. Avaluació de riscos per ingesta dietètica de contaminants. Anàlisi del cicle de vida.

Sistemes industrials

Sistemes experts per a la presa de decisions en processos industrials.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Avaluació neurotoxicològica en humans i models murins. Biologia de sistemes. Desenvolupament de models farmacocinètics. Toxicologia reproductiva.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Biotecnologia
Biotecnologia

Biotoxicologia. Ecotoxicologia. Bioquímica. Fisiologia humana. Radiobiologia. Expressió genètica.


Veure fitxa
TECNATOX - Tarragona