Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveUQC-PCB

Unitat de Química Combinatòria

Universitat de Barcelona (UB)

Unitat de Química Combinatòria - UQC PCB

Presentació del centre

La Unitat de Química Combinatòria (UQC) és una Plataforma Tecnològica del Parc Científic de Barcelona creada l'any 2002 amb l'objectiu d'oferir serveis de recerca i desenvolupament (R+D) en els sectors de la indústria quimicofarmacèutica, química mèdica, biomedicina, biotecnologia i veterinària.

La missió de la UQC és proporcionar solucions d’R+D en el camp de la química orgànica i mèdica a empreses farmacèutiques i centres d’investigació públics mitjançant un servei competitiu, eficaç i de qualitat.

Oferta tecnològica

Projectes de química mèdica. Projectes que exploren el desenvolupament de nous sistemes de drug delivery. Projectes de desenvolupament d'eines biològiques. Desenvolupament de biosensors.

Síntesi de famílies de compostos. Síntesi de compostos d'elevada dificultat. Purificació. Desenvolupament de mètodes analítics. Aïllament de productes naturals d'extractes. Disseny i síntesi de conjugats

Projectes més rellevants

Desenvolupament de plataformes multifuncionals que estan a l'abast comercialment en el catàleg d'Iris Biotech. Projectes de química mèdica per a empreses: Ús de lligands múltiples per al desenvolupament de nous agents terapèutics en l'àrea de la al·lèrgia: diagnosi i immunoteràpia (DIATER Laboratorios); Síntesi racional de molècules amb afinitat al ADN de cadena doble constituïdes per diverses unitats actives pel mecanisme d'intercalació (Crystax Pharmaceticals).

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Industria farmacèutica, química, biotecnologia, veterinària i alimentària.

Equipament rellevant

HPLC i HPLC-MS analític i preparatiu; Sistemes de síntesi paral·lelitzador; Evaporadors i liofilitzadors.


Veure fitxa
UQC - Barcelona

Àmbits

Tecnologies Químiques
  • Química mèdica i química combinatòria
  • Química d'heterocicles i de condensació
  • Síntesi de pèptids, de dendrímers, multietapa i de productes naturals
  • Desenvolupament i optimització de reaccions
  • Síntesis de compostos bioactius i metabòlits.
Tecnologies de l'Alimentació
  • Aïllament de productes naturals d'extractes o fermentats
  • Caracterització.
Biotecnologia i Ciències de la Salut
  • Química mèdica: Síntesi d’eines químiques per l’estudi de diversos mecanismes d’acció en sistemes biològics
  • Disseny i desenvolupament de sistemes de administració de fàrmacs i de plataformes de diagnòstic.